Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "FRUTICO" Export-Import Szczepan Stanik z siedzibą w Nowych Gajęcicach (98-330), ul. Leśna 11 (dalej FRUTICO). Kontakt z FRUTICO jest również możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: administracja[at]frutico.pl

FRUTICO może przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe w celu: zawarcia i realizacji umowy, w szczególności realizacji dostaw (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); obsługi reklamacji, nawiązania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa mienia FRUTICO – monitoring wizyjny, co stanowi prawnie uzasadniony interes FRUTICO, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz kontrahenci działający na rzecz FRUTICO, w szczególności świadczący usługi serwisowe, IT, kurierskie, prawne, doradcze, archiwizacyjne oraz Frutico sp. z o.o. z siedzibą w Nowych Gajęcicach i inne podmioty świadczące usługi na rzecz FRUTICO. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

FRUTICO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, jak i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, które to prawa można zrealizować poprzez wysłanie wniosku na wyżej wskazane dane kontaktowe. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.